Szkolenia dla nauczycieli szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej

Szkolenia dla nauczycieli szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej 


Czas trwania: 2h lekcyjne
Liczba uczestników: nieograniczona
Certyfikat: certyfikat ukończenia w formie elektronicznej
Forma realizacji: szkolenie lub warsztat (stacjonarnie lub online)
Cena szkolenia: 1600 PLN 949 PLN (brutto)


 1. Rodzic roszczeniowy – rodzic XXI wieku
 2. Chat GPT – praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy nauczyciela –> szkolenie
  w formie online
 3. Depresja, samookaleczenia, lęki – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
 4. Jak zmotywować uczniów do nauki? Jak uczyć skutecznie i efektywnie?
 5. Agresja dzieci i młodzieży skierowana w stronę nauczyciela i rówieśników
 6. Dopalacze, alkohol, papierosy, e-papierosy, narkotyki – profilaktyka uzależnień
 7. Zachowania prowokacyjne uczniów – jak sobie z nimi radzić?
 8. Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela
 9. Uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego i gier komputerowych – jak przeciwdziałać? Na co zwracać uwagę?
 10. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacji kryzysowej
 11. Integracja – jak pomóc uczniom budować relacje rówieśnicze
 12. Praca z uczniem z ADHD
 13. Praca z uczniem z Zespołem Aspergera
 14. Jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali? Jak słuchać, żeby uczniowie do nas mówili?
 15. Techniki skutecznego nauczania – jak uczyć nowocześnie i efektywnie?
 16. Cyberprzemoc – bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci
 17. Relacje na linii nauczyciel-uczeń. Jak budować prawidłowe stosunki?
 18. Sytuacje konfliktowe
 19. Stres – jak panować nad własnymi emocjami
 20. Budowanie i rozwijanie poczucia własnej wartości u uczniów
 21. Dojrzewanie nastolatka – trudny czas dla ucznia, rodzica i nauczyciela

1. Rodzic roszczeniowy – rodzic XXI wieku

Trudno ukryć, że szacunek do zawodu nauczyciela na przestrzeni kilkudziesięciu lat uległ osłabieniu. Rodzice stali się roszczeniowi i trudni we współpracy. Szkolenie wyposaży nauczycieli w skuteczne narzędzia do efektywnej rozmowy i współpracy z rodzicem dziecka.

Zakres szkolenia:

 • rodzic roszczeniowy – najczęstsze przyczyny trudnych postaw rodziców wobec nauczyciela,
 • asertywność – jak nie dać się zdominować rodzicowi podczas rozmowy,
 • komunikacja interpersonalna – jak formułować proste i skutkujące osiągnięciem zamierzonego efektu przekazy do rodzica,
 • jak radzić sobie z własnymi emocjami i nie dać się „sprowokować” rodzicowi.

2. Chat GPT – praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy nauczyciela –> szkolenie
w formie online

Dzisiejsza era cyfrowa przynosi zaawansowane narzędzia, takie jak sztuczna inteligencja, które mają potencjał zrewolucjonizować edukację. Podczas szkolenia nauczyciele zgłębią wiedzę na temat tego, czym jest sztuczna inteligencja, jak Chat GPT działa i jak można go skutecznie wykorzystać w pracy nauczyciela.

Zakres szkolenia:

 • zastosowania sztucznej inteligencji w pracy nauczyciela,
 • ChatGPT – rola i wpływ na edukację,
 • istota mądrego i umiejętnego korzystania z Chat GPT,
 • jak sprawdzić czy praca domowa została przygotowana samodzielnie przez ucznia,
 • czy Chat GPT jest groźny.

3. Depresja, samookaleczenia, lęki – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Depresja, samookaleczenia własnego ciała, znacznie obniżony nastrój, agresja i płaczliwość, to skutki przyspieszonego tempa życia młodego człowieka. Świat, w którym każdy musi odnieść sukces, dobrze wyglądać i być ładnie ubranym, przytłacza i powoduje frustrację. Kiedy nastolatek nie może sprostać tym wyzwaniom, zaczyna chorować.

Zakres szkolenia:

 • przyczyny depresji i samookaleczeń u dzieci i młodzieży,
 • objawy świadczące o problemie emocjonalnym młodego człowieka,
 • pomoc osobie chorej – istota szybkiej reakcji,
 • zapoznanie uczestników z zachowaniami samobójczymi i sposobami zapobiegania samobójstwom,
 • etapy pomocy dziecku z problemem psychicznym,
 • skuteczna pomoc psychologiczna wobec osób doświadczających straty osoby bliskiej w wyniku śmierci samobójczej.

4. Jak zmotywować uczniów do nauki? Jak uczyć skutecznie i efektywnie?

Celem szkolenia jest podkreślenie wagi motywacji ucznia w procesie nauki oraz zapoznanie nauczycieli z technikami zwiększającymi motywację młodzieży do pracy.

Zakres szkolenia:

 • czym jest motywacja i jakie jest jej znaczenie podczas procesu nauczania,
 • motywacja nauczyciela do pracy a motywacja ucznia do nauki,
 • przedstawienie technik służących motywowaniu ucznia do zdobywania wiedzy,
 • postawy nauczycieli wpływające hamująco na chęć do nauki i podejmowania działań,
 • techniki aktywnej nauki – jak nauczać aktywizująco i skutecznie.

5. Agresja dzieci i młodzieży skierowana w stronę nauczyciela i rówieśników

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z rzeczywistymi przyczynami agresji ucznia oraz nauczenie ich prawidłowego postępowania wobec ucznia agresywnego i doznającego przemocy.

Zakres szkolenia:

 • zapoznanie z faktycznymi przyczynami agresji u nastolatków,
 • charakterystyka rodzajów przemocy – uwrażliwienie na jej różnorodne formy,
 • czynniki chroniące młodzież przed angażowaniem się w zachowania agresywne,
 • rola skutecznego rozwiązywania konfliktów,
 • objawy świadczące o tym, że dziecko stało się ofiarą przemocy – zasady postępowania nauczyciela wobec sprawcy i ofiary.

6. Dopalacze, alkohol, papierosy, e-papierosy, narkotyki – profilaktyka uzależnień

Celem szkolenia jest uświadomienie nauczycielom, jakie są rzeczywiste przyczyny sięgania młodych ludzi po używki oraz wypracowanie z nimi skutecznych metod przeciwdziałania temu zjawisku.

Zakres szkolenia:

 • poznanie faktycznych przyczyn sięgania po środki psychoaktywne przez młodzież,
 • zapoznanie z problemem uzależnienia od używek – fazy uzależnienia,
 • nabycie wiedzy na temat rodzajów środków psychoaktywnych w środowiskach młodzieżowych,
 • poznanie metod pozwalających na zdiagnozowanie zagrożeń związanych z dostępnością do środków psychoaktywnych,
 • umiejętność rozpoznawania objawów używania substancji psychoaktywnych przez nastolatka – zewnętrzne oznaki,
 • metody postępowania nauczycieli w przypadku wykrycia zagrożeń związanych z używkami,
 • współpraca szkoły z rodzicami nastolatka.

7. Zachowania prowokacyjne uczniów – jak sobie z nimi radzić?

Nauczyciele zdobędą praktyczne narzędzia i techniki, które pomogą im skutecznie interweniować w przypadku zachowań prowokacyjnych uczniów. Będą potrafili reagować w sposób konstruktywny, stosując strategie takie jak asertywność, umiejętne stawianie granic czy kierowanie uwagi na pozytywne zachowania.

Zakres szkolenia:

 • skąd biorą się agresywne i prowokacyjne zachowania uczniów,
 • jak skutecznie radzić sobie z prowokacjami – omówienie metod rozładowania napięcia w razie wystąpienia trudnej sytuacji,
 • szacunek do nauczyciela – jak zadbać o swój autorytet od pierwszej prowadzonej lekcji,
 • prowokacje w grupie rówieśniczej – metody rozwiązywania konfliktów.

8. Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela

Celem szkolenia jest uświadomienie nauczycielom, czym objawia się syndrom wypalenia zawodowego w ich profesji, jak się przed nim ustrzec i co zrobić, kiedy problem wypalenia stanie się rzeczywistością.

Zakres szkolenia:

 • przedstawienie, czym jest syndrom wypalenia zawodowego,
 • najczęstsze przyczyny wypalenia i jego konsekwencje,
 • omówienie mechanizmu powstawania wypalenia zawodowego – sygnały ostrzegawcze,
 • działania profilaktyczne zmniejszające ryzyko pojawienia się syndromu wypalenia,
 • gdy wypalenie zawodowe staje się rzeczywistością – metody radzenia sobie z problemem.

9. Uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego i gier komputerowych – jak przeciwdziałać? Na co zwracać uwagę?

Celem szkolenia jest zaprezentowanie nauczycielom, czym jest uzależnienie od Internetu i telefonu komórkowego oraz nauczenie ich jak zapobiegać zjawisku cyberprzemocy.

Zakres szkolenia:

 • zaprezentowanie, czym jest uzależnienie od Internetu i telefonu komórkowego – fazy uzależnienia,
 • po czym poznać, że uczeń jest uzależniony od nowych mediów – symptomy,
 • jak przeciwdziałać i zapobiegać przejawom cyberprzemocy,
 • uświadomienie zagrożeń, jakie wynikają z nadmiernego korzystania z gier komputerowych przez uczniów (oznaczenia na grach komputerowych),
 • jak rozmawiać z rodzicami o problemie uzależnienia i zjawisku cyberprzemocy.

10. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacji kryzysowej

Szkolenie umożliwi nauczycielom zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących udzielania pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych. Będą mogli lepiej rozpoznawać i reagować na potrzeby emocjonalne uczniów w trudnych momentach.

Zakres szkolenia:

 • jak zidentyfikować ucznia w sytuacji kryzysowej (emocje i zachowania osoby w kryzysie),
 • etapy interwencji kryzysowej,
 • praktyczne przykłady form wsparcia dla ucznia, rodzica i nauczyciela,
 • skuteczne metody pracy z uczniami doświadczającymi trudności,
 • jak zadbać o siebie podczas udzielania pomocy innym,
 • proces identyfikowania uczniów zagrożonych samobójstwem.

11. Integracja – jak pomóc uczniom budować relacje rówieśnicze

Szkolenie pozwoli nauczycielom pogłębić swoją wiedzę na temat rozwoju społecznego i emocjonalnego uczniów oraz zrozumieć, jakie są potrzeby dzieci w kontekście budowania relacji rówieśniczych. Dzięki temu będą bardziej wrażliwi na te potrzeby i lepiej wyposażeni w umiejętności, aby odpowiednio na nie reagować.

Zakres szkolenia:

 • zrozumienie psychologicznych i emocjonalnych potrzeb uczniów w kontekście relacji rówieśniczych,
 • poznanie różnorodnych technik i narzędzi, które pomogą im w integrowaniu uczniów i budowaniu relacji rówieśniczych,
 • poznanie narzędzia do rozpoznawania i rozwiązywania konfliktów między uczniami,
 • istota skutecznej komunikacji z rodzicami i wspólnego działania w celu wsparcia uczniów.

12. Praca z uczniem z ADHD

Szkolenie umożliwi nauczycielom zdobycie praktycznych narzędzi i strategii, które pomogą im dostosować środowisko nauczania i metody pracy do potrzeb uczniów z ADHD. Będą mogli stosować skuteczne techniki organizacyjne, strukturyzować zadania oraz dostosować tempo i styl nauczania do możliwości dzieci.

Zakres szkolenia:

 • poznanie charakterystyki i objawów ADHD,
 • otrzymanie narzędzi do dostosowania środowiska lekcyjnego i metod nauczania do potrzeb uczniów z ADHD,
 • nabycie umiejętności efektywnej komunikacji i współpracy z rodzicami uczniów z ADHD,
 • strategie zarządzania zachowaniami i emocjami uczniów z ADHD prowadzące do integracji z grupą rówieśniczą,
 • istota radzenia sobie ze stresem i dbania o własne dobre samopoczucie w pracy z uczniem z ADHD.

13. Praca z uczniem z Zespołem Aspergera

Szkolenie pomoże nauczycielom lepiej zrozumieć charakterystykę Zespołu Aspergera i jego wpływ na uczniów. Będą mieli większą wiedzę na temat tego zaburzenia i jego specyficznych cech, co umożliwi im bardziej efektywną pracę z uczniem z Zespołem Aspergera.

Zakres szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat potrzeb i wyzwań uczniów z Zespołem Aspergera,
 • poznanie praktycznych narzędzi i strategii, które pomogą dostosować środowisko lekcyjne i metody nauczania do potrzeb uczniów z Zespołem Aspergera,
 • dostosowanie programu nauczania, uwzględniając specyficzne zainteresowania i umiejętności uczniów z Zespołem Aspergera,
 • poznanie technik efektywnego wyrażania się, dostosowania stylu komunikacji i tworzenia jasnych i zrozumiałych instrukcji,
 • istota efektywnej współpracy z rodziną ucznia i specjalistami w celu zapewnienia spójnego wsparcia i kontynuację działań zarówno w szkole, jak i w domu.

14. Jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali? Jak słuchać, żeby uczniowie do nas mówili?

Szkolenie rozwinie u nauczycieli umiejętność skutecznego komunikowania się z uczniami. Nabędą oni narzędzia do wyrażania się w sposób przystępny i zrozumiały, który zachęci uczniów do słuchania i zrozumienia przekazu.

Zakres szkolenia:

 • komunikacja interpersonalna – rola aktywnego słuchania,
 • jak komunikować się zwięźle i zrozumiale,
 • metody reagowania w sytuacji wystąpienia barier komunikacyjnych,
 • podkreślenie roli codziennych rozmów z uczniami w zdobywaniu ich zaufania oraz omówienie korzyści, które z tego wynikają.

15. Techniki skutecznego nauczania – jak uczyć nowocześnie i efektywnie?

Szkolenie dostarczy nauczycielom nowych technik, metod i narzędzi, które umożliwią im nauczanie w sposób nowoczesny i efektywny. Nauczą się oni, jak tworzyć dynamiczne lekcje, aktywizować uczniów i uwzględniać różnorodne style uczenia się.

Zakres szkolenia:

 • techniki pozwalające na przygotowanie umysłu do nauki,
 • techniki wspomagające procesy pamięciowe,
 • jak uczyć, aby spowodować u ucznia kreatywne myślenie,
 • istota aktywnych powtórek przerobionego materiału.

16. Cyberprzemoc – bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci

Celem szkolenia jest uwrażliwienie nauczycieli na problem cyberprzemocy oraz wypracowanie z nimi skutecznych zasad postępowania w stosunku do jej sprawcy i ofiary.

Zakres szkolenia:

 • czynniki Internetu sprzyjające wyzwalaniu agresji – anonimowość w sieci,
 • różne rodzaje agresji dzieci i młodzieży przy użyciu mediów elektronicznych,
 • zaznajomienie z problemem cyberprzemocy na portalach społecznościowych – hejting,
 • jak rozmawiać z rodzicem ucznia o problemie cyberprzemocy,
 • metody postępowania nauczycieli w przypadku, gdy dziecko stanie się ofiarą cyberprzemocy.

17. Relacje na linii nauczyciel-uczeń. Jak budować prawidłowe stosunki?

Szkolenie pomoże nauczycielom w budowaniu zaufania i szacunku w relacjach z uczniami. Nauczyciele opanują skuteczne strategie, które umożliwią im tworzenie pozytywnych interakcji i zachęcenie uczniów do otwartej komunikacji.

Zakres szkolenia:

 • jak wykorzystać indywidualne cechy i zasoby nauczyciela w budowaniu prawidłowej relacji z uczniem,
 • komunikacja – podstawowe narzędzie do tworzenia skutecznych więzi z uczniem,
 • jak mówić, aby uczniowie słuchali; jak słuchać, aby uczniowie mówili,
 • techniki skutecznego wpływu nauczyciela na wychowanków.

18. Sytuacje konfliktowe

Szkolenie umożliwi nauczycielom rozwinięcie umiejętności rozpoznawania sytuacji konfliktowych oraz skutecznej interwencji. Nabędą oni umiejętności zarządzania konfliktami, mediacji i rozwiązywania problemów, co pozwoli im skutecznie radzić sobie z takimi sytuacjami w zespole klasowym.

Zakres szkolenia:

 • dlaczego dzieci i młodzież nie mogą się porozumieć,
 • dojście do pierwotnej przyczyny konfliktu receptą na jego rozwiązanie,
 • metody na skuteczną i szybką interwencję nauczyciela,
 • techniki prowadzenia efektywnej mediacji.

19. Stres – jak panować nad własnymi emocjami

Szkolenie rozwinie u nauczycieli umiejętność zarządzania własnymi emocjami w sytuacjach stresowych. Nauczyciele będą uczyć się technik regulacji emocji, jak kontrolować gniew, frustrację i lęk, co pozwoli im lepiej reagować na trudne sytuacje.

Zakres szkolenia:

 • techniki skutecznego radzenia sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym związanym z pracą nauczyciela,
 • narzędzia do skutecznej komunikacji z uczniem i rodzicem,
 • relaks po pracy – działania, które w sposób efektywny pozwolą na regenerację sił psychicznych,
 • jak reagować w trudnych sytuacjach – techniki kontroli emocji i jasnego myślenia.

20. Budowanie i rozwijanie poczucia własnej wartości u uczniów

Nauczyciele, uczestnicząc w szkoleniu, zdobędą umiejętności, których zastosowanie pomoże uczniom poczuć się akceptowanymi, docenionymi i zmotywowanymi do rozwoju.

Zakres szkolenia:

 • czynniki psychiczne i społeczne warunkujące kształtowanie się samooceny,
 • wiara we własne możliwości jako jeden z głównych czynników chroniących przed zachowaniami niepożądanymi i problemami emocjonalnymi u uczniów,
 • główne wymiary samooceny – rozpoznawanie dzieci z zaniżonym, nieadekwatnym lub niestabilnym poczuciem własnej wartości,
 • metody i techniki sprzyjające kształtowaniu adekwatnej samooceny u uczniów.

21. Dojrzewanie nastolatka – trudny czas dla ucznia, rodzica i nauczyciela

Podczas szkolenia nauczyciele poznają charakterystykę etapu dojrzewania u nastolatków, nauczą się metod skutecznej komunikacji z uczniami oraz umiejętnej współpracy z rodzicami dziecka. 

Zakres szkolenia:

 • okres dojrzewania – zmiany na poziomie społecznym i rozwojowo-fizjologicznym,
 • techniki na skuteczną komunikację interpersonalną z nastolatkiem,
 • metody na efektywne rozwiązywanie problemów i wsparcie ucznia,
 • istota komunikacji szkoły z rodzicami nastolatka.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu złożenia zamówienia lub pytań:

503 600 159 / biuro.polskiecentrum@gmail.com