Prelekcje dla rodziców

Prelekcje dla rodziców


Czas trwania: 1h lekcyjna
Liczba uczestników: nieograniczona
Forma realizacji: prelekcja (stacjonarnie lub online)
Cena prelekcji: 990 PLN 749 PLN (brutto)

Prelekcje dla rodziców to praktyczne wskazówki i skuteczne rozwiązania.


 1. Depresja i samobójstwa wśród dzieci. Jak pomóc, kiedy nie jest jeszcze za późno?
 2. Uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego i gier komputerowych – jak przeciwdziałać? Na co zwracać uwagę?
 3. Agresja dziecka wobec rodzica i rówieśników – jak skutecznie reagować?
 4. Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży (dopalacze, marihuana, alkohol, papierosy)
 5. Integracja – jak pomóc dziecku budować relacje z rówieśnikami
 6. Cyberprzemoc – bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci
 7. Jak rozmawiać z dzieckiem, aby nas słuchało?
 8. Motywowanie dziecka do nauki – rola rodzica
 9. Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?

1. Depresja i samobójstwa wśród dzieci. Jak pomóc, kiedy nie jest jeszcze za późno?

Depresja, to choroba cywilizacyjna XXI wieku, która coraz częściej dotyka dzieci i młodzież. Najważniejsze w przypadku jej wystąpienia są szybka diagnoza i zapewnienie maksymalnej pomocy. Celem prelekcji jest przybliżenie rodzicom problematyki depresji wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na konieczność wnikliwej obserwacji. Rodzice nauczą się jak reagować w przypadku wystąpienia samookaleczeń oraz podejrzenia depresji u ich dziecka.

Zakres prelekcji:

 • czynniki ryzyka prowadzące do samobójstw, sytuacje sygnalizujące zagrożenie,
 • przekazanie informacji o instytucjach, do których rodzice mogą zgłosić się w przypadku podejrzenia depresji bądź myśli samobójczych u swoich dzieci,
 • działania profilaktyczne zapobiegające stanom depresyjnym,
 • jak skutecznie pomóc swojemu dziecku.

2. Uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego i gier komputerowych – jak przeciwdziałać? Na co zwracać uwagę?

Celem prelekcji jest uświadomienie rodzicom skali problemu, jaki dotyka ich dzieci, a także podkreślenie jak dużą rolę odgrywają ich działania w profilaktyce uzależnień od telefonu komórkowego i komputera.

Zakres prelekcji:

 • przekazanie wiedzy, czym jest uzależnienie od Internetu i komputera oraz jak się objawia,
 • zrozumienie, czym jest fonoholizm i jaka jest skala tego zjawiska,
 • uświadomienie zagrożeń, jakie wynikają z nadmiernego korzystania z gier komputerowych przez młodzież,
 • nabycie wiedzy gdzie postawić dziecku granicę korzystania z telefonu i komputera,
 • metody postępowania na wypadek podejrzenia u dziecka problemu z nadużywaniem nowych mediów.

3. Agresja dziecka wobec rodzica i rówieśników – jak skutecznie reagować?

Na spotkaniu przybliżymy rodzicom co ochroni ich dzieci przed angażowaniem się w zachowania agresywne oraz uświadomimy im w jakim stopniu ich postawa, przekłada się na zachowania uczniów.

Zakres prelekcji:

 • kształtowanie prawidłowych postaw społecznych w domu – rola rodziców,
 • charakterystyka rodzajów przemocy – uwrażliwienie na jej różnorodne formy,
 • omówienie destrukcyjnych skutków przemocy,
 • czynniki chroniące młodzież przed angażowaniem się w zachowania agresywne,
 • objawy świadczące o tym, że dziecko stało się ofiarą przemocy – zasady postępowania rodzica.

4. Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży (dopalacze, marihuana, alkohol, papierosy)

Celem prelekcji jest przekazanie rodzicom informacji na temat spustoszenia jakie używki wywołują w organizmie młodego człowieka oraz nauczenie ich zasad postępowania na wypadek podejrzenia u dziecka kontaktu z nimi.

Zakres prelekcji:

 • poznanie rzeczywistych powodów, dla których młodzi ludzie sięgają po używki,
 • nabycie wiedzy na temat rodzajów środków psychoaktywnych w środowiskach młodzieżowych,
 • poznanie objawów używania substancji psychoaktywnych przez nastolatka – zewnętrzne oznaki,
 • zasady postępowania na wypadek podejrzenia, że dziecko ma kontakt z używkami – konsekwencja w ich przestrzeganiu.

5. Integracja – jak pomóc dziecku budować relacje z rówieśnikami

Prelekcja umożliwi rodzicom wspieranie integracji ich dziecka z rówieśnikami. Nauczą się oni technik zachęcania dziecka do interakcji, budowania umiejętności komunikacyjnych i empatii.

Zakres prelekcji:

 • jak rozwinąć umiejętności społeczne u dziecka,
 • wsparcie dziecka w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z relacjami rówieśniczymi,
 • nabycie umiejętności słuchania, okazywania empatii i udzielania konstruktywnego wsparcia dziecku,
 • współpraca z innymi rodzicami w kontekście budowania relacji rówieśniczych – warsztaty dla rodziców.

6. Cyberprzemoc – bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci

Celem prelekcji jest zwrócenie uwagi rodziców na zagrożenia, jakie dzieci napotykają w Internecie oraz nauczenie ich jak mogą im zapobiec.

Zakres prelekcji:

 • uświadomienie rodzicom zagrożeń, jakie mogą spotkać ich dzieci w Internecie,
 • zaznajomienie z problemem cyberprzemocy na portalach społecznościowych – hejting,
 • poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa chroniących dziecko przed cyberprzemocą,
 • rola rodziców w profilaktyce zachowań przemocowych nastolatków w sieci – przedstawienie dzieciom wartościowej funkcji Internetu,
 • jak interweniować w przypadku, gdy dziecko stało się ofiarą cyberprzemocy lub poinformuje rodzica o niebezpiecznym incydencie w sieci.

7. Jak rozmawiać z dzieckiem, aby nas słuchało?

Prelekcja umożliwi rodzicom lepsze zrozumienie perspektywy dziecka. Rodzice nabędą wiedzę na temat rozwoju emocjonalnego i poznawczego dziecka, co pozwoli im lepiej interpretować jego zachowania i potrzeby.

Zakres prelekcji:

 • istota uważnego słuchania dziecka,
 • jak zaakceptować uczucia dziecka przy jednoczesnej negacji nieprawidłowego zachowania,
 • co zamiast kary,
 • praktyczne porady jak reagować w sytuacji nieprawidłowego zachowania dziecka, rola pochwał.

8. Motywowanie dziecka do nauki – rola rodzica

Celem prelekcji jest uświadomienie rodzicom, jak istotną rolę odgrywają oni w motywowaniu młodego człowieka do nauki oraz podkreślenie, że niechęć ucznia do obowiązku szkolnego nie zawsze wynika z jego lenistwa.

Zakres prelekcji:

 • przekazanie rodzicom, czym jest motywacja i jak wpływa na postępy ich dziecka w nauce,
 • zapoznanie z technikami służącymi motywowaniu nastolatka do zdobywania wiedzy,
 • omówienie roli pochwał i nagród,
 • odpowiednie warunki do nauki, zwiększające koncentrację i skupienie dziecka,
 • postawy rodziców wpływające hamująco na chęć do nauki i podejmowanie działań.

9. Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?

Dzięki prelekcji rodzice będą mogli wzmocnić pozytywne cechy i osiągnięcia dziecka. Nabędą umiejętności w zakresie doceniania wysiłku, uznawania postępów i celebracji sukcesów dziecka, co przyczyni się do wzrostu jego poczucia własnej wartości.

Zakres prelekcji:

 • wpływ poczucia własnej wartości u dziecka na jakość jego całego życia,
 • przykłady zachowań rodziców obniżających poczucie wartości dziecka,
 • techniki służące do wzmacniania poczucia wartości swojego dziecka – warsztaty dla rodziców.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu złożenia zamówienia lub pytań:

503 600 159 / biuro.polskiecentrum@gmail.com