Warsztaty dla uczniów

Warsztaty dla uczniów kl. 1-8 szkoły podstawowej oraz kl. ponadpodstawowych 


Czas trwania: 2h lekcyjne
Liczba uczestników: do 40 uczniów
Forma realizacji: gry, ćwiczenia grupowe, burza mózgów, zadania i dyskusje (stacjonarnie lub online)
Cena warsztatu: 800 PLN 549 PLN (brutto)

Scenariusze warsztatów dostosowane są do wieku odbiorców.


 1. Przemoc werbalna – czyli o krzywdzącej sile słów
 2. Uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych i portali społecznościowych
 3. Konflikt – przedstawiam, słucham, negocjuję
 4. Depresja, zachowania autodestrukcyjne, lęki – profilaktyka
 5. Agresja i przemoc rówieśnicza – panuję nad emocjami
 6. Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych: alkohol, papierosy, e-papierosy, dopalacze, narkotyki
 7. Cyberprzemoc – bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci
 8. Hejting w sieci – stop mowie nienawiści
 9. Techniki aktywnej nauki – wiem jak się uczyć
 10. Stres – umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami
 11. Integracja – jak budować relacje z rówieśnikami
 12. Motywacja – mam siłę do działania
 13. Poczucie własnej wartości – wierzę, że potrafię
 14. Komunikacja interpersonalna bez barier w dialogu
 15. Anoreksja, bulimia – profilaktyka zaburzeń odżywiania się

1. Przemoc werbalna – czyli o krzywdzącej sile słów

Celem warsztatu jest przekazanie uczniom, że przemoc werbalna jest tak samo krzywdząca jak fizyczna oraz przedstawienie im konsekwencji jakie za sobą niesie.

Korzyści jakie przyniesie uczniom warsztat:

 • uświadomienie, czym jest przemoc werbalna i jakie są jej formy,
 • zrozumienie przyczyn stosowania agresji słownej,
 • poznanie konsekwencji dla sprawcy i ofiary przemocy werbalnej,
 • nabycie umiejętności skutecznej komunikacji bez wulgaryzmów,
 • wypracowanie asertywnej postawy wobec osoby stosującej przemoc werbalną.

2. Uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych i portali społecznościowych

Celem warsztatu jest uświadomienie uczniom zagrożeń jakie wynikają z nadużywania internetu, telefonu komórkowego i gier komputerowych oraz nauczenie ich zarządzania czasem spędzanym przed komputerem.

Korzyści jakie przyniesie uczniom warsztat:

 • zrozumienie, czym jest uzależnienie od Internetu i komputera oraz jak się objawia,
 • uświadomienie zagrożeń, jakie wynikają z nadmiernego korzystania z telefonu komórkowego i komputera,
 • umiejętność rozróżnienia pożytecznego od bezużytecznego spędzania czasu przed komputerem,
 • nabycie wiedzy, gdzie należy się zgłosić na wypadek problemu z nadużywaniem Internetu.

3. Konflikt – przedstawiam, słucham, negocjuję

Celem warsztatu jest uświadomienie uczniom, czym jest konflikt i jakie pociąga konsekwencje oraz wyposażenie ich w umiejętności pozwalające na skuteczne rozwiązywanie pojawiających się sytuacji konfliktowych.

Korzyści jakie przyniesie uczniom warsztat:

 • zrozumienie, czym jest konflikt i jakie są jego fazy,
 • poznanie skutków, jakie wynikają z sytuacji konfliktowych,
 • wyćwiczenie umiejętności efektywnego negocjowania,
 • wypracowanie sprawdzonych metod na skuteczne rozwiązywanie konfliktów,
 • nabycie umiejętności prawidłowego radzenia sobie z gniewem.

4. Depresja, zachowania autodestrukcyjne, lęki – profilaktyka

Okres adolescencji jest jedną z najtrudniejszych faz rozwojowych w życiu człowieka. Młodzi ludzie nie potrafiąc poradzić sobie z charakterystycznymi trudnościami okresu dorastania i z problemami w podstawowych środowiskach wychowawczych – takich jak rodzina i szkoła – okaleczają własne ciało licząc, że zachowania te pomogą im chociaż na chwilę oderwać się od bolesnej rzeczywistości. Młodzież nie widzi sensu życia, pojawiają się myśli samobójcze.

Korzyści jakie przyniesie uczniom warsztat:

 • zrozumienie jak istotną rolę odgrywa wsparcie bliskich osób podczas trudności życiowych,
 • uświadomienie uczniom, że każdy człowiek ma w życiu kryzysowe sytuacje,
 • znajomość miejsc i osób, do których należy się zwrócić o pomoc,
 • rozwijanie empatii i nauka pomocy osobom w kryzysie,
 • wypracowanie odpowiednich technik, które służą do wzmacniania pewności siebie,
 • uświadomienie istoty akceptacji siebie i zdolności do radości z życia.

5. Agresja i przemoc rówieśnicza – panuję nad emocjami

Celem warsztatu jest przekazanie uczniom wiedzy dotyczącej konsekwencji zachowań agresywnych oraz wypracowanie u nich umiejętności negocjowania i rozwiązywania problemów bezprzemocowo.

Korzyści jakie przyniesie uczniom warsztat:

 • zrozumienie, czym jest przemoc i jakie są jej formy,
 • umiejętność dostrzegania i rozpoznawania zachowań agresywnych,
 • poznanie konsekwencji dla sprawcy i ofiary przemocy,
 • umiejętność kontrolowania impulsów i radzenia sobie z gniewem,
 • wypracowanie asertywnej postawy wobec osoby stosującej przemoc.

6. Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych: alkohol, papierosy, e-papierosy, dopalacze, narkotyki

Celem warsztatu jest przekazanie uczniom rzetelnej wiedzy na temat negatywnych skutków używania substancji psychoaktywnych oraz wypracowanie mechanizmów skutecznej odmowy w sytuacjach presji rówieśniczej.

Korzyści jakie przyniesie uczniom warsztat:

 • otrzymanie rzetelnych informacji o substancjach psychoaktywnych i ich negatywnym działaniu,
 • zrozumienie przyczyn sięgania po używki,
 • poznanie faktów i mitów na temat substancji psychoaktywnych,
 • wypracowanie skutecznej, odmownej postawy na wypadek nakłaniania do zażycia substancji psychoaktywnych – trening asertywności.

7. Cyberprzemoc – bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci

Celem warsztatu jest uwrażliwienie uczniów na skalę problemu cyberprzemocy oraz wypracowanie z nimi zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci.

Korzyści jakie przyniesie uczniom warsztat:

 • zrozumienie, czym jest cyberprzemoc i jakie są jej formy,
 • poznanie przyczyn stosowania cyberprzemocy,
 • uświadomienie konsekwencji dla sprawcy i ofiary cyberprzemocy,
 • wypracowanie prawidłowej reakcji na wypadek doświadczania przemocy w sieci,
 • zwrócenie uwagi na zachowania zmniejszające ryzyko doświadczenia cyberprzemocy.

8. Hejting w sieci – stop mowie nienawiści

Hejting w sieci wśród nastolatków stanowi poważne i coraz bardziej powszechne zjawisko. Podczas warsztatu edukujemy nastolatków na temat hejtingu, jego konsekwencji oraz rozwijamy u uczniów umiejętności radzenia sobie z tym zjawiskiem, promując szacunek, tolerancję i odpowiedzialność w przestrzeni internetowej.

Korzyści jakie przyniesie uczniom warsztat:

 • uwrażliwienie uczniów, że nasze słowa w internecie mają moc i mogą mieć poważne konsekwencje,
 • rozwinięcie umiejętności komunikacji w internecie w sposób pozbawiony mowy nienawiści,
 • wypracowanie skutecznych strategii radzenia sobie z negatywnymi komentarzami i atakami w sieci,
 • nabycie umiejętności odpowiedniego reagowania na mowę nienawiści w sieci poprzez zgłaszanie i blokowanie takich treści.

9. Techniki aktywnej nauki – wiem jak się uczyć

Celem warsztatu jest przekazanie uczniom na czym polegają techniki pamięciowe i jak istotną rolę w procesie nauki odgrywają.

Korzyści jakie przyniesie uczniom warsztat:

 • wypracowanie metod na skuteczne przygotowanie do nauki,
 • zrozumienie, jak wiele zmysłów i struktur człowieka bierze udział w procesie uczenia się,
 • poznanie własnego, dominującego zmysłu podczas nauki,
 • uświadomienie znaczenia stosowania technik pamięciowych w procesie nauki,
 • poznanie sposobów na łatwe przyswajanie materiału (mnemotechniki, mapy myśli).

10. Stres – umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami

Celem warsztatu jest przeanalizowanie z uczniami przyczyn szkolnego lęku oraz wypracowanie skutecznych metod radzenia sobie ze stresem.

Korzyści jakie przyniesie uczniom warsztat:

 • zrozumienie, czym jest stres oraz w jaki sposób wpływa na organizm i naukę,
 • przyjrzenie się przyczynom stresu szkolnego,
 • rozróżnianie stresu „pozytywnego” od „destrukcyjnego”,
 • wypracowanie efektywnych metod radzenia sobie ze stresem – techniki relaksacyjne,
 • lepsze funkcjonowanie na wypadek stresu egzaminacyjnego.

11. Integracja – jak budować relacje z rówieśnikami

Integracja uczniów w klasie odgrywa kluczową rolę w tworzeniu harmonijnego i sprzyjającego uczeniu się środowiska. Dobre relacje między uczniami sprzyjają wzrostowi poczucia przynależności, zwiększają motywację do nauki i redukują stres oraz negatywne zachowania. Integracja uczniów w klasie sprzyja także budowaniu szacunku i tolerancji wobec różnorodności oraz rozwijaniu umiejętności empatii.

Korzyści jakie przyniesie uczniom warsztat:

 • nabycie umiejętności pracy w grupie i wzajemnego wsparcia,
 • zwiększenie poczucia przynależności i zaangażowania w grupę,
 • poprawa umiejętności słuchania i udzielania wsparcia innym,
 • zwiększenie pewności siebie w wyrażaniu myśli i uczuć.

12. Motywacja – mam siłę do działania

Celem warsztatu jest uświadomienie uczniom, jak istotną rolę motywacja pełni w nauce i życiu oraz przekazanie im sprawdzonych metod podnoszących chęć do działania.

Korzyści jakie przyniesie uczniom warsztat:

 • zrozumienie, czym jest motywacja i jak wpływa na postępy w nauce,
 • uświadomienie czynników wpływających hamująco na chęć do nauki i podejmowania działań,
 • poznanie sprawdzonych technik służących do podniesienia motywacji, zwiększenia koncentracji i skupienia,
 • rozwinięcie pozytywnego nastawienia wobec samego siebie.

13. Poczucie własnej wartości – wierzę, że potrafię

Celem warsztatu jest uświadomienie uczniom istoty wysokiego poczucia własnej wartości w życiu oraz wzmocnienie ich pewności siebie.

Korzyści jakie przyniesie uczniom warsztat:

 • zrozumienie, czym jest prawdziwe poczucie własnej wartości i jak wpływa na życie,
 • wypracowanie technik służących do wzmacniania pewności siebie,
 • poznanie skutecznych sposobów na niezachwianą wiarę we własne możliwości,
 • uświadomienie istoty akceptacji siebie i zdolności do radości z życia.

14. Komunikacja interpersonalna bez barier w dialogu

Celem warsztatu jest uświadomienie uczniom jak ważna w ich życiu jest skuteczna komunikacja z innymi ludźmi i wypracowanie z nimi zasad prawidłowego dialogu.

Korzyści jakie przyniesie uczniom warsztat:

 • zrozumienie, czym jest komunikacja interpersonalna i jaki ma wpływ na życie człowieka,
 • poznanie przyczyn pojawiania się barier komunikacyjnych i konsekwencji, jakie z nich wynikają,
 • nabycie skutecznych metod prawidłowego komunikowania się z innymi ludźmi,
 • uświadomienie istoty aktywnego słuchania podczas komunikacji i poznanie jego cech.

15. Anoreksja, bulimia – profilaktyka zaburzeń odżywiania się

Anoreksja i bulimia to schorzenia o podłożu psychicznym, związane z zaburzeniami odżywiania. Obie choroby są bardzo poważne i groźne dla zdrowia.

Korzyści jakie przyniesie uczniom warsztat:

 • wyposażenie uczniów w narzędzia do rozpoznawania sygnałów alarmowych związanych z zaburzeniami odżywiania,
 • zwiększenie świadomości o konsekwencjach fizycznych i emocjonalnych zaburzeń odżywiania,
 • wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z presją społeczną i stereotypami dotyczącymi wyglądu,
 • wzrost świadomości na temat roli mediów społecznościowych i ich wpływu na postrzeganie ciała,
 • wykształcenie zdrowych nawyków żywieniowych i regularnej aktywności fizycznej.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu złożenia zamówienia lub pytań:

503 600 159 / biuro.polskiecentrum@gmail.com